Köpvillkor Företag

Allmänna leveransvillkor – Köpvillkor Företag

Bilaga till offerter, avtal och försäljning av varor via MediStore.se

Definitioner

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

Med Bolaget avses MediStore AB med organisationsnummer 556756-3654.

Med Kunden avses den kund som köper Bolagets varor.

Med Varor avses de marknadsförda varor som skall levereras av Bolaget till Kunden.

Med Leveransdag avses den dag som överenskommits mellan Bolaget och Kunden att leverans av Varor skall ske till Kunden.

Med Köpeskilling avses den ersättning som Kunden enligt överenskommelse skall utge till Bolaget vid köp av Varor.

1       Tillämplighet

1.1           Leveransbestämmelser

Dessa leveransbestämmelser gäller för Bolagets försäljning av varor tillverkade eller i övrigt tillhandahållna av Bolaget.

1.2           Ändringar i leveransbestämmelser

Bolaget äger när som helst rätten till att ändra dessa allmänna leveransbestämmelser. Sådan ändring träder i kraft fyra (4) veckor efter det att Bolaget till Kunden avsänt meddelande om de ändrade bestämmelserna eller på annat sätt informerat Kunden om de ändrade bestämmelserna.

2       Leveransåtagande

2.1           Bolagets åtaganden

Bolaget åtager sig att på de villkor som anges i dessa allmänna leveransvillkor leverera Varorna till Kunden.

2.2           Inköp och försäljning av Varorna

Kunden köper Varorna i fast räkning och säljer eller brukar dessa i eget namn och för egen räkning.

2.3           Import utanför Bolagets kontroll

Bolaget ansvarar inte för import av Varorna till Sverige om sådan import ligger utanför Bolagets kontroll.

2.4           Leveransadress

Leverans skall ske till av Kunden anvisad adress.

3       Beskrivningar

3.1           Uppgifter om Varorna

Alla uppgifter beträffande sammansättning, innehåll, vikt, storlek, hållbarhet, konsistens och andra data i kataloger, cirkulär, annonser, bildmaterial, elektronisk information, prislistor och på förpackningar är – med undantag för fall där lag kräver exakta uppgifter – ungefärliga och lämnas med förbehåll för ändringar. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtal uttryckligen hänvisar till dem.

4       Leveranstid

4.1           Beslut om leveranstid

Leveranstid bestäms för varje enskild leverans. Beställning måste göras senast tre (3) vardagar före önskad leveransdag, detta avser endast våra lagerförda varor. Leveranstid för Beställningsvara, vara som tillverkas på förfrågan, samt vara beställd med personligt val eller prägel (tex. gravyr eller färgval på klädsel till brits) bestäms för varje enskild leverans och den uppskattade leveranstiden ges vanligen i samband med orderbekräftelse, i undantagsfall kan leveranstiden återkopplas någon dag senare efter orderbekräftelsen tillhandahållits.

4.2           Underrättelse om leveransförsening

Finner Bolaget att avtalad leveranstid icke kan hållas eller framstår dröjsmål med leverans som sannolik, skall Bolaget genast underrätta Kunden om detta. Finner Kunden att han inte kommer att kunna mottaga varorna på Leveransdagen eller framstår dröjsmål som sannolikt skall Kunden genast underrätta Bolaget om detta.

4.3           Meddelad leveransförsening

Har Bolaget meddelat Kunden leveransförsening enligt punkt 4.2 skall Bolaget inte anses vara i dröjsmål med leverans. Leveransförsening i övrigt medför endast den rätt för Kunden som anges i punkt 4.

4.4           Förlängd leveranstid

Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 13 angiven omständighet eller på grund av omständighet som är hänförlig till Kunden eller har Bolaget i övrigt lämnat meddelande enligt punkt 4.2, skall leveranstiden förlängas med skälig tid.

4.5           Hävning av avtal

Om leveranstiden i enlighet med punkt 4.4 förlängts med mer än tio (10) dagar och har varorna ej levererats vid utgången av denna tid, äger vardera parten rätt att genom meddelande till den andra parten häva avtalet såvitt avser försenad leverans.

4.6           Underlåtenhet att mottaga Varorna

Om Kunden underlåter att mottaga varorna vid överenskommen leveranstidpunkt är Kunden ändock skyldig att erlägga betalning för dessa. Bolaget skall i sådant fall ombesörja lagring av varorna på Kundens risk och bekostnad. Bolaget äger, om Bolaget så önskar, i stället rätt att häva köpet.

5       Leveransvillkor

5.1           Tolkning av leveransvillkor

Leveransvillkor skall tolkas enligt Sveriges Speditörförbunds system för kostnadsfördelning i anslutning till Incoterms (Combiterms), i dess lydelse den dag då avtal ingicks. Med Leveransdag menas dagen då beställningen är uppskattad att skickas från vårt egna lager eller från tillverkarens lager.

5.2           Villkor

Såvida inte annat skriftligen överenskommits skall såsom leveransvillkor gälla fraktfritt inklusive försäkring (CIP) av Kunden anvisad adress. Bolaget kommer att debitera Kunden kostnaden för transport och försäkring.

6       Ändring, annullering och retur

6.1           Ändring och annullering av beställning

Kunden äger rätt att utan kostnad ändra eller annullera beställning av lagerförda varor under förutsättning att besked härom kommer Bolaget tillhanda senast tre (3) vardagar före Leveransdagen. Kunden äger rätt att mot kostnad, som av bolaget bestäms i varje enskilt fall, ändra eller annullera beställning innehållandes beställningsvara och/eller vara som tillverkas på förfrågan endast under förutsättning att besked härom kommer Bolaget tillhanda före bolaget har bekräftat beställningen med en e-postad orderbekräftelse till köparen. Det åligger köparens egna ansvar att säkerställa att denne lämnat korrekt uppgift om e-postadress till bolaget, samt att kunna ta emot Bolagets orderbekräftelse på den e-postadress köparen angivit till Bolaget.

6.2           Returer

Inga returer accepteras om ej särskild överenskommelse träffats därom, eller om Kunden har en sådan rätt enligt svensk lag.

7       Priser och fakturering

7.1           Pris

Priset för Varorna skall vara det pris som anges i Bolagets på orderdagen gällande prislista vid order för omgående leverans. För övriga order gäller det pris som anges i Bolagets på Leveransdagen gällande prislista.

7.2           Mervärdesskatt

Samtliga priser i varje offert, som utges av Bolaget, är angivna exklusive mervärdeskatt eller inklusive mervärdeskatt beroende på hur de valts att visa.

8       Betalning

8.1           Betalningsvillkor

Betalning skall ske i enlighet med de villkor som angivits i tillämplig faktura eller offert. Utöver köpeskillingen skall Kunden erlägga mervärdeskatt och annan tillämplig skatt eller pålaga.
Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas och att en mindre avgift för detta debiteras kunden. Kredittiden för fakturaköp är normalt 30 dagar, fakturan skickas ut via e-post eller brev i anslutning till leveransen. Kunder som ringer in sin order och som vi registrerar manuellt, debiteras en fakturaavgift om 24 kr.

Vid betalning efter förfallodagen skall Kunden utge dröjsmålsränta om 24,00 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har kund handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en

9       Ändring av Varorna

9.1           Kvalitet, förpackning och märken

Bolaget är oförhindrat att ändra Varornas kvalitet och förpackning och/eller att utesluta vissa däri ingående delar och märken.

10   Ansvar för fel eller brist

10.1       Fel eller brist

Fel eller brist i levererad vara medför endast den rätt för Kunden som anges nedan. Med fel avses fel, som hänför sig till tillverkning eller sammansättning av varan. Med brist avses att den levererade varan ej överensstämmer med överenskommen kvantitet.

10.2       Utbyte eller tilläggsleverans

Vid fel eller brist förbinder sig Bolaget att i eget val byta ut varan, helt eller delvis, eller att utföra en tilläggsleverans.

10.3       Meddelande om fel eller brist

Bolaget ansvarar endast för fel eller brist som förelåg vid leveransen. Vid fel i förpackningen och fel som i övrigt är synligt för Kunden ansvarar Bolaget endast om Kunden inom två (2) dagar från den dag då Kunden mottagit varan skriftligen till Bolaget påtalar felet. Vid transportskada skall fel dock påtalas omedelbart till chaufför och noteras på frakthandlingarna hos fraktbolaget.

10.4       Bolagets ansvar

Bolaget ansvarar ej för fel eller brist som orsakas av eller kan häröras till:

  1. a)     brister i förvaringen eller hanteringen av varan hos kund
  2. b)    normal försämring av varan
  3. c)     ändringar i varan utförda av Kunden
  4. d)    bristfälliga logistikrutiner hos Kunden (exempelvis, men ej begränsat till, ”först-in-först-ut-principen”).
  5. d)    dolda fel uppkomna av transport, samt ej heller transportskador som ej anmälts i enlighet med punkt 10.3.

11   Ansvar för produktskada

11.1       Produktansvarslagen

Bolaget ansvarar för produktskada enligt produktansvarslagen och enligt punkt 11.

11.2       Produktskada på egendom

Bolaget ansvarar för produktskada på egendom endast om egendomen vid tiden för skadan använts huvudsakligen för enskilt ändamål.

11.3       Produktansvar gentemot tredje man

I händelse av att Bolaget åläggs produktansvar gentemot tredje man, är Kunden skyldig att hålla Bolaget skadeslös om skadan uppstått som ett resultat av Kundens vilseledande marknadsföring.

11.4       Underrättelse om krav från tredje man

Om tredje man framställer krav mot Kunden med åberopande av produktskada skall Kunden genast skriftligen underrätta Bolaget härom.

12   Immateriella rättigheter

12.1       Användning av immateriella rättigheter

Patent, varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till av Bolaget marknadsförda varor tillhör Bolaget eller annan med vilken Bolaget har distributionsavtal eller avtal om rätt att använda sådana rättigheter. Kunden förvärvar inte någon rätt till sådant patent, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet hänförlig till varorna och Kundens rätt till användning av Bolagets eller Bolagets avtalsparters immateriella rättigheter begränsas till en rätt att marknadsföra och försälja varorna under de varumärken och i de förpackningar och med användande av de upphovsrätter, som anges av Bolaget.

12.2       Restriktioner

Skulle Bolagets avtalsparter ålägga Bolaget ytterligare restriktioner i vad gäller användandet av sådan avtalsparts immateriella rättigheter skall Kunden rätta sig efter detta så snart Bolaget skriftligen meddelat Kunden om sådana restriktioner.

13   Befrielsegrunder

13.1       Omständigheter utanför parts kontroll

Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de hindrar avtalets fullgörande och part skall ej vara skyldig att vidtaga åtgärder för att undvika eller övervinna följderna härav:

13.1.1          Befrielsegrundande omständigheter

Krig, strejk, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt inklusive konflikt på den egna arbetsplatsen, inskränkningar ifråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer eller råvaruleverantör, som orsakats av någon av nu angivna befrielsegrunder eller förlust av råvaror under transport till någon av Bolagets anläggningar samt varje annan omständighet varöver part ej kunnat råda; allt under förutsättning att part inte kunde råda över sådan omständighet, samt att omständighetens inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid avtalets ingående.

14   Kvotering

14.1       Kvotering av leveranser

Om den totala efterfrågan på Varorna i enlighet med Bolagets totala orderstock överstiger tillgänglig produktionskapacitet eller om transportsvårigheter av icke ringa omfattning eller andra liknande händelser begränsar tillgången på råvaror vid Bolagets produktionsanläggningar skall Bolaget ha rätt att kvotera sina leveranser.

15   Skadestånd

15.1       Villkor för skadestånd

Om Bolaget är skyldigt att utge skadestånd till Kunden skall skadestånd endast avse sådan skada som Bolaget skäligen kunnat förutse vid tiden för leverans. Under inga omständigheter skall Bolaget svara för försäljnings- och produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, oavsett om den indirekta skadan uppkommit för att begränsa en direkt skada.

16   Övriga bestämmelser

16.1       Underlåtenhet att utöva rättigheter

Underlåtenhet att utöva rättigheter enligt vad som avtalats skall inte anses innebära att part avstått från att vid senare tillfälle åberopa sådana rättigheter.

16.2

Underlåtenhet av part att åberopa brott mot avtalet eller att utöva sina rättigheter på grund av sådant avtalsbrott, innebär inte att part avstår från sin rätt att åberopa därefter uppkommande avtalsbrott.

16.3       Rätt att innehålla leverans

Om Kunden blir försatt i konkurs, inleder ackordsförhandling, inställer sina betalningar eller är på sådant obestånd att Köpeskillingen ej kan erläggas, äger Bolaget rätt att innehålla leverans till dess betryggande säkerhet ställts. Bolaget äger häva avtalet, helt eller delvis, om Kunden ej ställer sådan säkerhet.

16.4       Jämkning eller ogiltiga villkor

Om något eller några villkor i dessa allmänna leveransvillkor skulle jämkas eller eljest befinnas vara ogiltiga, skall övriga villkor i de allmänna leveransvillkoren fortfarande gälla oförändrade.

17   Tvister

17.1       Tvist i anledning av allmänna leveransvillkor

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna leveransvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol.